Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

De leiding van de cursus berust bij het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Een paar maal per jaar overlegt het bestuur met vertegenwoordigers van de cursisten over de gang van zaken in de cursus. Met de docenten wordt tweemaal per jaar de opzet en inhoud van de vakken besproken.

Bestuursleden:
functie naam telefoon e-mail
voorzitter Ds. J. Korf
vicevoorzitter Ds. J.C. van Dongen
secretaris Mevrouw A. van Duijn-Goedhart
penningmeester De heer J. Jonkman
adviserend lid Drs. R. van Essen